Tokahima Oy

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tokahima Oy

Jokikyläntie 29
75500 Nurmes

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Venäläinen
Jokikyläntie 29
75500 Nurmes
050 54 00 171
kukkaniitty@tokahima.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Tokahima Oy / Katja Venäläinen
Jokikyläntie 29
75500 Nurmes
050 54 00 171
kukkaniitty@tokahima.fi

2. Rekisteröidyt

Tokahima Oy:n asiakas-, hoito- tai työsuhteessa olevat henkilöt.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas- tai työsuhteen tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakkaan päivittäisen hoivan, huolenpidon, neuvonnan, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin kerätään vain välttämättömät tiedot. Se sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot laskutusta varten Asiakastiedot perhehoidon asiakkailta
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • nimi
 • syntymäaika ja henkilötunnus
 • kotikunta ja yhteyshenkilö
 • läheisten yhteystiedot
 • terveydenhuollon yhteyshenkilön tiedot
 • asiakas-,  hoito- ja kasvatussuunnitelma
 • kuukausittaiset koosteet

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Tokahima Oy, Jokikyläntie 29, 75500 Nurmes tai kukkaniitty@tokahima.fi :

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään tai hänen edustajaltaan asiakassuhteen syntyessä
 • lastensuojelun sosiaalityöntekijältä
 • koululta tai päivähoidosta
 • terveydenhuollon rekistereistä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tokahima Oy:n ulkopuolelle.

Luovumme tietoja Ylä-Karjalan Tilipalvelulle palkanlaskua
ja kirjanpitoa varten. Yritys Ylä-Karjalan Tilipalvelu on
sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Luovumme tietoja viranomaisille ja viranhaltijoille siinä määrin kun se on lain määräämän velvoitteen mukaan tarpeellista.

 

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.